YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

آسانسور مراکز تفریحی، آموزشی

آسانسور مراکز تفریحی، آموزشی

آسانسور مراکز تفریحی

در این نوع ساختمان ها باید مطمئن بود که ورودی ها به حد کافی عریض باشند تا مشکلاتی در ورود و خروج نفرات به وجود نیاید. راهرو ها ، پله…