YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

انتخاب نوع الکترود در جوشکاری، آموزشی

انتخاب نوع الکترود در جوشکاری، آموزشی

انتخاب نوع الکترود در جوشکاری

هر چند در بعضي موارد ميتوان چندين نوع الکترود را در حالات خاصي مورد استفاده قرار داد اما انتخاب الکترود تا حدودي بستگي به نوع جرياني دارد که براي مصرف…