YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

درجه حفاظتی یا IP چیست ؟، آموزشی

درجه حفاظتی یا IP چیست ؟، آموزشی

درجه حفاظتی یا IP چیست ؟

حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل IP57 یا IP44 یا IP66 یا IP67 روبرو شدیه اید اما عبارت IP چیست و چه معنا و مفهممی دارد…