YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

ویدوای از آسانسور اتیس، آموزشی

ویدوای از آسانسور اتیس، آموزشی

ویدوای از آسانسور اتیس

https://yadegarlift.com/wp-content/uploads/2023/11/VID-20231103-WA0001.mp4 ۱-نحوه مقایسه آسانسور های گیربکسی با گیرلس ۲-نحوه جایگیری موتور _تابلو_گاورنر در چاه آسانسور (بجای موتور خانه)۳-چگونگی تبدیل انرژی و استفاده مجدداز آن در آسانسور ۴-استفاده از طنابهای بلت…